Stadgar

Stadgar för Tillberga GrannskapsService ekonomisk förening (TGS)

Stadgar antagna vid extra stämma den 14 maj 2009

samt extra stämma den 26 maj 2009

 

§ 1 Föreningens Firma

Föreningens firma är Tillberga GrannskapsService ekonomisk förening.

 

§ 2 Föreningens ändamål

Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen och

främja samhällsutveckling inom dess verksamhetsområde som är Tillberga, Sevalla,

Tortuna och Hökåsen i Västerås kommun enligt avtal med Västerås Stad.

Organisationen ska genomsyras av den kooperativa idén, d v s en fristående sammanslutning av

personer som frivilligt samverkar för att tillgodose sina gemensamma ekonomiska, sociala och

kulturella behov och önskemål genom ett samägt och demokratiskt styrt företag. Kooperativet ska

bygga på värderingar som självhjälp, personligt ansvar, demokrati, jämlikhet, rättvisa och

solidaritet.

Föreningen ska främst arbeta med:

* barn- och ungdomsverksamhet

* äldre- och handikappomsorg

* kultur- och fritidsverksamhet

* verksamhet inom teknik och idrott

* grundskoleverksamhet

* aktiviteter och projekt som främjar samhällsutvecklingen

inom verksamhetsområdet

 

§ 3 Föreningens säte

Föreningens säte är Tillberga i Västerås kommun

 

§ 4 Samverkan med andra

Föreningen skall vara medlem i arbetsgivarorganisation. Föreningen ska dessutom samverka med

andra organisationer inom ramen för vad som anges i § 2 för att i gemenskap skapa ett mervärde

för brukarna och boende inom verksamhetsområdet. Övriga viktiga samverkanspartners är

Västerås Stad, både på beställar- och utförarnivå, samt andra alternativa utförare av liknande

verksamheter.

 

§ 5 Medlemskap

Till medlem i föreningen kan antas varje fysisk person som är bosatt inom föreningens

verksamhetsområde och/eller nyttjar föreningens tjänster, närstående till dessa samt fysiska och

juridiska personer som bedriver verksamhet som kan vara till gagn för föreningen och/eller de

som är bosatta inom föreningens verksamhetsområde.

Personer som ingår i samma hushåll kan få del av föreningens medlemsförmåner.

Ansökan om inträde skall vara skriftlig. Styrelsen är skyldig att snarast, normalt inom en månad

från det att ansökan kom till föreningen, fatta beslut i fråga om medlemskap.

Styrelsen får vägra någon medlemskap om det finns särskilda skäl för detta.

Endast de som betalat både medlemsinsats och årsavgift kan betraktas som aktiva medlemmar

och har rösträtt på stämman. De som betalat in medlemsinsatsen men inte årsavgiften står kvar

som andelsägare, men har inget aktivt medlemskap. Vid utebliven årsavgift görs en förfrågan om

huruvida det fortfarande är aktuellt med ett medlemskap eller om medlemskapet ska avslutas och

insatsen återbetalas.

Utträde ur föreningen skall skriftligen anmälas till föreningens styrelse.

Medlem som inte iakttar tystnadsplikt (se § 9), i övrigt bryter mot föreningens stadgar, på annat

sätt eller av vårdslöshet skadar eller motarbetar föreningen får av styrelsen uteslutas ur

föreningen. Innan medlem utesluts ur föreningen har denne rätt att yttra sig. Styrelsens beslut

gäller med omedelbar verkan.

Medlem som begärt utträde har rätt att inom sex månader efter utträdet få ut sina inbetalda

medlemsinsatser. Deltar medlem i föreningen med högre insatsbelopp än som åligger honom

enligt § 6 har han rätt att efter uppsägning få ut det överskjutande beloppet i enlighet med

bestämmelserna i 4 kap §1 Lagen om ekonomiska föreningar (1987:667).

Utesluten medlem har inte rätt att få tillbaka inbetalda medlemsinsatser.

Om en medlem avlider, övergår hans/hennes insats automatiskt till arvingarna eller till

efterlevande make/maka/sambo/partner. Medlemskapet övergår däremot inte automatiskt.

Arvinge eller efterlevande make/maka/sambo/partner som vill bli medlem måste ansöka om detta

inom sex månader. Om han/hon uppfyller kraven enligt stadgarna måste styrelsen bevilja inträde.

Avgifter till föreningen m.m.

 

§ 6 Insats

Medlem skall betala en insats om 200 kronor för fysisk person och 1.500 kronor

för juridisk person. Medlem får delta med obegränsat antal insatser.

Hela insatsen betalas vid inträdet, mot faktura.

 

§ 7 Medlemsavgift

Medlem skall varje år betala den medlemsavgift som föreningsstämman beslutar. Avgiftens

storlek får ej överskrida 10 % av basbeloppet enligt lagen om allmän försäkring (1962:381).

§ 8 Serviceavgifter

Styrelsen beslutar om avgifter för av föreningen utförda tjänster.

 

§ 9 Tystnadsplikt

Medlem som inom föreningens verksamhetsområde får kännedom om annan enskilds

hälsotillstånd eller personliga förhållanden får inte röja uppgiften om det inte står klart

att det kan ske utan att den enskilde eller någon närstående lider men. Detta gäller

dock inte om uppgiften lämnas till socialtjänsten eller hälso- och sjukvården och uppgiftslämnandet

samtidigt syftar till att skydda någon underårig eller vårdbehövande.

Medlem som inte iakttar vad som sägs i första stycket kan uteslutas ur föreningen. Motsvarande

bestämmelser gäller i tillämpliga delar för anställda i föreningen enligt anställningsavtal och

enligt bestämmelserna i de lagar och förordningar som reglerar föreningens verksamheter.

 

§ 10 Räkenskapsår

Föreningens räkenskapsår är kalenderår

Senast en månad före ordinarie föreningsstämma skall styrelsen till revisor överlämna

årsredovisning som skall omfatta resultaträkning, balansräkning och förvaltningsberättelse.

 

Föreningsstämman

§ 11 Kallelse mm

Föreningsstämman är föreningens högsta beslutande organ och skall sammanträda

minst en gång per år, vid den ordinarie föreningsstämman. Därutöver kan extra föreningsstämmor

sammankallas.

Styrelsen kallar till föreningsstämma.

Ordinarie föreningsstämma hålls årligen och senast under juni månad.

Extra föreningsstämma hålls när styrelsen finner skäl till detta. Styrelsen skall också kalla till

extra föreningsstämma när en revisor eller minst 10 % av medlemmarna begär det. I begäran

skall anges vilket ärende som skall behandlas.

 

§ 12 Kallelsens form

Kallelse till föreningsstämma sker efter styrelsens beslut genom brev till medlemmarna och/eller

i annons i minst en av de allmänt spridda nyhetstidningarna inom föreningens verksamhetsområde

och/eller genom meddelande i föreningens lokaler.

Kallelse ska ske tidigast fyra veckor före föreningsstämma. Kallelse ska ske senast två veckor

före ordinarie och en vecka före extra föreningsstämma. Till föreningsstämma kallas alla

medlemmar samt revisor.

 

§ 13 Ärenden vid föreningsstämma

1 Mötet öppnas

2 Val av ordförande vid stämman

3 Val av sekreterare vid stämman

4 Godkännande av röstlängd

5 Val av rösträknare samt två personer att jämte ordföranden justera protokollet

6 Fråga om kallelse behörigen skett

7 Styrelsens årsredovisning

8 Revisorernas berättelse

9 Beslut om fastställande av resultat och balansräkning

10 Beslut om disposition av årets resultat enligt fastställd balansräkning

11 Beslut om ansvarsfrihet för styrelseledamöter

12 Beslut om arvode för styrelseledamöter

13 Val av styrelseledamöter

14 Val av ordförande för ett år

15 Val av vice ordförande för ett år

16 Val av revisorer:

a en ordinarie förtroendevald revisor för 1 år

b ett auktoriserat eller godkänt revisionsbolag som utser ordinarie revisor för 1 år

c en förtroendevald revisorssuppleant för 1 år

d ett auktoriserat eller godkänt revisionsbolag som utser revisorssuppleant för 1 år

17 Val av valberedning:

a en ledamot för 2 år

b en ledamot för 3 år

18 Behandling av inkomna motioner

19 Övriga av styrelsen anmälda eller enligt § 11 begärda ärenden

20 Mötet avslutas

 

§ 14 Närvarorätt och röstning

Styrelsens ledamöter, revisorer och medlemmar får närvara vid föreningsstämman.

Varje medlem har en röst. Medlem kan utöva sin rösträtt genom ombud, dock högst en

fullmakt per ombud. God man kan representera medlem. Samtliga styrelseledamöter och

Sidan 5 av 8

revisorer har rätt att delta vid och lägga förslag till stämman.

Omröstning sker öppet om inte närvarande medlem påkallar sluten omröstning.

Samtliga medlemmar har motionsrätt. Motioner ska vara inlämnade senast den 15 mars.

 

§ 15 Beslutsregler

Föreningsstämmans beslut utgörs av den mening som har fått flest röster eller vid lika röstetal

av den mening som mötesordföranden biträder.

Vid personval är den vald som fått flest röster. Vid lika röstetal avgörs valet genom lottning om

inte annat beslutas av sammanträdet innan valet förrättas.

Detta gäller inte för beslut som kräver särskild majoritet enligt lagen om ekonomiska föreningar

(1987:667).

 

§ 16 Valberedning

Ordinarie föreningsstämma utser valberedning för tiden intill nästa ordinarie föreningsstämma

hållits. Föreningsstämman kan med fördel välja bland tidigare avgående styrelseledamöter.

Ledamöterna i valberedningen ska vara medlemmar i föreningen.

Valberedningen skall bestå av två ledamöter som väljs av stämman på två respektive tre år.

Styrelsen utser inom sig en ledamot för ett år som också är sammankallande.

Valberedningen skall föreslå kandidater till de förtroendeuppdrag till vilka val skall förrättas vid

föreningsstämman enligt § 13. Mötesfunktionärerna ska vara medlemmar i föreningen.

Valberedningen ska se till att föreningen har en kunnig och engagerad styrelse. För att styrelsen

ska kunna utgöra ett snitt av samhället är det viktigt att värna om mångfald i fråga om ålder, kön,

intressen och kompetenser. Valberedningen ska även se till att de som föreslås som ledamöter

och suppleanter i styrelsen är medlemmar i föreningen innan stämman, har tagit del av

föreningens stadgar, grundläggande värderingar och styrelsens arbetsordning samt har blivit

tillfrågad om att ingå i styrelsen.

Valberedningen skall kontakta alla i styrelsen inför stämman för att bilda sig en uppfattning om

intresse och möjlighet att fortsätta eller avsluta uppdraget.

Valberedningen kan inte vara jäviga, vilket innebär att det inte finns något som hindrar att de

föreslår sig själva eller någon närstående.

Valberedningens förslag skall delges medlemmarna tillsammans med kallelsen till stämman.

 

§ 17 Protokoll

Vid föreningsstämman skall det föras protokoll. Protokollet skall innehålla:

·Bilagd röstlängd

·Föreningsstämmans beslut

·Resultat av omröstning när rösträkning skett.

Senast tre veckor efter föreningsstämma skall det justerade protokollet hållas tillgängligt på

grannskapskontoret för medlemmarna.

 

Styrelse och ledning

§ 18 Styrelsens sammansättning

Styrelsen skall bestå av minst fem och högst nio ledamöter.

Styrelsens ledamöter väljs för en tid av två år, varav en ledamot väljs till ordförande på ett år och

en ledamot väljs till vice ordförande på ett år. Halva styrelsen väljs varje år. För ledamöter som

avgår under sitt första verksamhetsår sker fyllnadsval vid nästa ordinarie stämma.

Styrelseledamot skall vara medlem i föreningen.

 

§ 19 Styrelsens arbetsformer m.m.

Styrelsen skall vid första ordinarie sammanträde efter ordinarie föreningsstämma

fastställa delegationsordning.

Styrelsen kan bilda särskilda brukarråd för verksamheterna enligt följande:

*barn- och ungdomsverksamhet

* äldre- och handikappomsorg

* kultur och fritidsverksamhet

* verksamhet inom teknik och idrott

*grundskoleverksamhet

* aktiviteter och projekt som främjar samhällsutvecklingen inom verksamhetsområdet

Styrelsen skall inom sig utse representanter till de brukarråd som finns i organisationen.

Brukarråden skall vara informations-, och i av styrelsen delegerade frågor beslutsorgan inom

den för brukarrådet avgränsade verksamheten.

 

§ 20 Ansvarsfördelning

Styrelsen ansvarar för föreningens organisation och förvaltning av föreningens angelägenheter.

Verkställande chef handhar den löpande förvaltningen enligt de riktlinjer och anvisningar som

styrelsen meddelar.

 

§ 21 Styrelsens beslutsförhet, protokoll mm.

Styrelsen konstituerar sig själv med undantag för ordförandeposten och vice ordförandeposten

som väljs av stämman. Styrelsen ska inom sig utse arbetsutskott, ledamot till valberedningen och

styrelserepresentanter till brukarråden.

Styrelsen är beslutsför när mer än hälften av hela antalet styrelseledamöter är närvarande. Som

styrelsens beslut gäller den mening som för vilken mer än hälften av de närvarande röstar eller

vid lika röstetal den mening som ordföranden biträder.

När minsta antalet ledamöter är närvarande för att styrelsen skall vara beslutsför fordras

enhällighet för att beslut skall vara giltigt.

Vid styrelsens sammanträden skall det föras protokoll, som justeras av ordföranden och

ytterligare en ledamot som styrelsen utser. Protokollens paragrafer ska vara i nummerföljd över

verksamhetsåret. Styrelsemötesprotokollen är inte offentliga.

 

§ 22 Firmateckning

Föreningens firma tecknas av styrelsens ledamöter, två i förening. Förutom av styrelsens

ledamöter kan firma tecknas av den eller dem som styrelsen utser i förening med en ledamot.

 

§ 23 Revision

För granskning av styrelsens och verkställande chefs förvaltning samt föreningens räkenskaper

väljer ordinarie föreningsstämma för tiden till och med nästa ordinarie stämma två revisorer

varav en som utses av auktoriserat eller godkänt revisionsbolag jämte två suppleanter varav en

som utses av auktoriserat eller godkänt revisionsbolag.

 

§ 24 Meddelande till medlemmarna

Om föreningsstämman fattat beslut enligt 7 kap 15 § eller 12 kap 4 § enligt lagen om ekonomiska

föreningar skall medlemmarna underrättas genom brev. Andra meddelanden till medlemmarna

delges genom annons och/eller meddelande som uppsätts inom föreningens lokaler

.

§ 25 Vinstfördelning

Föreningens årsvinst skall efter föreningsstämmans beslut fonderas eller balanseras i ny räkning.

 

§ 26 Stadgeändring

Ändring av dessa stadgar sker enligt föreningslagens bestämmelser om stadgeändring. Beslut om

stadgeändring fattas av föreningsstämman, antingen på en stämma genom enhälligt beslut av

samtliga röstberättigade, eller genom beslut av två stämmor i följd, varvid den första stämmans

beslut kan fattas med enkel majoritet och den senare stämmans med minst två tredjedels majoritet

bland de röstande.

 

§ 27 Föreningens upplösning

Om föreningen upplöses skall av medlemmarna inbetalda insatser återbetalas sedan verksamheten

lagligen avvecklats. Eventuellt överskott skall tillfalla den eller de föreningar eller

organisationer som stämman beslutar med förbehållet att medlen ska nyttjas till aktiviteter och

projekt som främjar samhällsutvecklingen inom verksamhetsområdet Tillberga i Västerås

kommun.